logo

treenighetssynet,

 • JesusSkyerDer er tre måter dette forklares på:

  1. Treenighetssynet: Jesus, som den 2.person i guddommen ba til 1. person. Dette betyr da at en person i treenigheten kan be til en annen person.

  2. De fleste enhetstroende, UPC(United Pentecostal Church) o.l. vil si at det var Jesu menneskelige natur i ham som ba til hans guddommelige natur.
  Dette innebærer at ved inkarnasjonen ble der skapt en person med to naturer. Den ene helt ut menneskelig og den andre helt ut guddommelig. Og at den menneskelige natur anmodet den guddommelige natur om hjelp.

  3. Jesus ba ikke til en annen person eller en annen natur, innom seg, men han ba for den falne og hjelpesløse menenskehet. Han ba og utfylte rollen som vår yppersteprest.


  Se ang. nr.1:Bibelen lærer klart at Gud er numerisk ÉN. Se disse skriftstedene:
  -         5. mos 6.4, 32.39
  -         Esek. 43.10, 44.8,
  -         Sak.14.8,
  -         Mal.2.10,
  -         Joh.1.1 og 14,
  -         Mark.12.29,32,
  -         Rom.9.5, 1.
  -         Tim.2.5, 3.16,
  -         Jak.2.19,
  -         1. Joh.5.20.

  Det ville i lys av disse Skriftsteder være utenkelig at En Gud, kalt Jesus, skulle be til en annen Gud, kalt Faderen.Dessuten sier den Athanasianske treenighetslæren at de tre personene er like i makt og verdighet.Men hvordan kunne Jesus være likeverdig med Faderen hvis han måtte be til ham? Det ville heller vise at han var underlegen Faderen. "Uten all motsigelse er det den ringere som velsignes av den høyere" (Heb.7.7).Og hvorfor ba Jesus bare til Faderen og ikke til DHÅ?Hvorfor sier Jesus i Joh.16.26: «...hvorfor ber han ikke lenger etter den dagen?»

   

  Ang.Nr.2: Er det slik at Jesu menneskelige natur ber til hans guddommelige natur?1.Kor.1.13 - Har Kristus 2 naturer? Kan 2 naturer be? Må en ikke være en person for å be? Maria fødte jo heller ikke en "natur", men en "person".Selve tanken at Jesus behøvde å be for seg selv åpner for tanken at ellers kunne han ha gjort feil og evt. syndet. At han hadde karakterbrist han ikke mestret selv.Se Joh.8.46 "Hvem av eder kan overbevise mig om synd?" og Jak.1.13. "Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen."Jesus ba altså ikke for seg selv. Han visste ikke av synd og kunne heller ikke fristes.

   

  Ang.Nr.3:Jesus oppfylte rollen som yppersteprest og forbeder.Es.59.16-17. "han så at ingen trådte frem, og han undret sig over at det ingen var som førte hans sak. Da hjalp hans arm ham, og hans rettferdighet støttet ham,og han iklædde sig rettferdighet som en brynje, og frelsens hjelm satte han på sitt hode, og han klædde sig i hevnens klær og svøpte sig i nidkjærhet som i en kappe."Der fantes ingen forbeder.Es.63.3 og 53.12, Luk.22.32 og 2. Kor.5.19= Gud står ikke på utsiden av Kristus, men tok del i lidelsene. Slik Daniel i kp.9.5,6,8 og 9 gjorde seg til en del av Guds folks synd enda han selv ikke hadde syndet.

  Jesus kunne ikke hatt en egen vilje på utsiden av Faderen: Joh.6.38, 5.30, 5.19-, 14.10-11. Salme 40.8.Læren om de to viljene i Jesus kom fra kirkemøtet i Konstantinopel i år 668 gjennom pave Agatho. som hevdet at viljen er en del av din natur, og siden Jesus hadde to naturer må han hatt to viljesliv.Jesus bar våre plager og piner - Es.53.1-4...han bar det for oss.Rom.8.26-27-"Men i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp; for vi vet ikke hvad vi skal bede om, slik som vi trenger det; men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk, og han som ransaker hjertene, vet hvad Åndens attrå er; for efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige."Hvem er det Ånden ber til her? Er det til Faderen eller ber han til en annen "person" i seg selv? Nei - Ånden ber på vegne av oss. Slik er Jesu tjeneste idag beskrevet i 1. Tim 2.5. "For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,"