logo

forkynnelse,

 • GetAttachmentKristen er 59 år. Han er gift med sin vakre kone, Gunda. Hun har røtter i Sandnes. Noen av hennes familie bor der den dag i dag. De har 3 barn sammen. Høgni, som er 36 år. Tóra, som er 32 og Arnleyg som er 27.

  Kristen hadde en vanskelig oppvekst. Kom på barnehjem som liten gutt. Han frekventerte mellom barnehjem, pleiehjem og sitt barndomshjem. Han forteller at han visste ikke hva et stabilt hjem var, før han traff Gunda. Han fikk gode svigerforeldre. De traff hverandre når han var 17, og hun var 14. De har holdt sammen siden.

  Kristen var en mann som hadde interesse for handball. Som 16 åring spilte han i første divisjon, noe han holdt på med i 23 år. Han var også målmannsrepresentant for landslaget i ca. 20 år. Dette livet førte med seg mye drikking og festing. Men så i 1994, den 11.jan, kom en forandring i livet. Kristen ble født på ny. Det skjedde ikke på et møte, eller bøyd over en seng. Men i det stille og skjulte, om bord i et fly på vei til Danmark. Han skulle dit for å jobbe. Kristen hadde tilfeldigvis en bibel med, og den begynte han å lese i.

  Når han kom hjem igjen, begynte han å gå i en pinsemenighet i Vestmanna, som kalles: Saron. Der hadde han sin daglige gang til 2007.

  Kristen forteller…

  I 2008 ble jeg operert i skulderen og var sykemeldt i mange uker. I den perioden kom Arnleyg med mange opptak fra møtene. Hallur hadde en cd tjeneste og det ble gjort opptak fra møtene. Dem fikk jeg altså lytte til. Arnleyg var blitt frelst bare noen måneder før, og hun bidro til at jeg fikk åndelig mat gjennom forkynnelsen på opptakene. Det var forkynnelsen som bidro til at jeg begynte å tenke på livet mitt. Jeg var blitt åndelig sløv, men nå ble det vekket noe i meg på nytt. Høsten 2008 var Torkild Terkelsen på Færøyene, og jeg og Gunda ble med på møte. Dette var vårt første møte i Nardus. Jeg fikk være vitne til møter, jeg aldri hadde opplevd før. Disse møtene ga meg og min kone mat for ånd, sjel og legeme.

  I februar 2010 fikk jeg mulighet, sammen med Herborg, Knut og Hallur, til å reise sammen med Torkild til Afrika. Her fikk vi se og oppleve Guds arbeid og virke ut i fra en apostolisk tjeneste. I stor kontrast til alt det jeg tidligere forbandt med misjon. Det var en opplevelse uten like. Det ble også forkynt om dåpen i Jesu navn, og jeg ble overbevist. Daniel fikk døpe en hvit mann blant 27 sorte mennesker.

  Jeg har også fått være med på mange stevner på Oggetun. Som har bidratt til at jeg har kunnet ta flere skritt på troens vei. Jeg har også fått muligheten til å innlede møter, selv om dette har ført med seg noe nervøsitet. Men alt til Guds ære! Jeg er takknemlig for hytta som vi har fått satt opp på Oggetun. Den er vi takknemlige for.

  Hvordan opplever du menigheten?

  Jeg opplever at læren er ifra Gud. Og at denne menigheten er bygd med Guds materialer, derfor kan ikke Satan få makt over den. Jeg og min familie er godt og trygt forankret til Jesu legeme, som er hans menighet. Vekkelses møter og bibeltimer gjør min ånd og sjel godt, og det er et Amen i mitt hjerte. Jeg får også mulighet at vitne hver gang jeg er på møte. I mange menigheter gis det ikke anledning til frie vitnesbyrd. Nardus er mitt åndelige hjem.

  Er det et vers, som du vil dele med de andre?

  “Ja, i Jeremias 9.4-6 er et meget viktig og tankevekkende vers, og som alle må ta på alvor. Verset taler om ikke å bli veiet og funnet for lett. Les det kjære venner!

  Hilsen fra Kristen. 

 • Mitt-evangeliumVi leser fra 1. Tess 2,3...

  «For vår forkynnelse kommer ikke av
  villfarelse, eller av urenhet eller med svik, men likesom vi av Gud er aktet
  verdig til at evangeliet ble oss betrodd, således taler vi, ikke som de som vil
  tekkes mennesker, men Gud som prøver våre hjerter.»

  Paulus mottok sitt budskap til menigheten med apostolisk autoritet. Han sier
  det slik i Gal 1,1: «Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske»
  videre i vers 12: «men ved Jesu Kristi åpenbaring.» Dette budskapet delte han
  med forskjellige menigheter under sin tjeneste og han forkynte det samme til
  dem alle. Dette kalles for Gud nådes evangelium. Det var evangeliet om den
  evige Guds herlighet som innebar alt som tjente til liv og Gudsfrykt. Det hadde
  sin bakgrunn i Jesu soningsdød for syndere på Golgata og hans seierrike
  oppstandelse fra de døde. Ved troen på Jesus blir de rettferdiggjort som tar i
  mot ham, de blir rene i hans blod som ble utgytt til syndenes forlatelse. Dette
  var Paulus sin personlige mottagelse av Jesus, da han åpenbarte seg for ham på
  veien til Damaskus. Derfor kunne han si: jeg har mottatt fra Herren, det som
  jeg også har overgitt til dere 1 Kor 11,23. Han kaller dette, i Rom 2,16, for mitt evangelium.

  Det delte han med mange
  på sin tid og kaller det nå vår forkynnelse.
  Dermed har han lagt klare premisser for troens fundament, som er basert på Guds
  klare og rene ord, som innbefatter Apostlenes lære, omvendelse fra synd, dåp i
  Jesu Kristi navn og oppstandelse i Navnet til den ene vise Gud, hvis navn er
  Jesus. Han som er Gud over alle ting Rom 9,5. Alle apostlene talt med en røst.
  De hadde samme grunnlag. Én Herre, én tro og én dåp, én Gud og alles far. De fikk
  det alle fra samme kilde. Forkynnelsen kom ikke av villfarelse. Den var
  grunnlagt på Guds visdom, og fikk innpass hos dem han hadde utvalgt seg fra før
  verdens grunnvoll ble lagt. Jeg takker Herren for denne frelsen og for denne
  forkynnelsen og for de som har stått i striden midt i en frafallstid. Uten
  hensyn til egen ære. De søkte ikke sin egen ære, men hans ære som sendte dem.
  Takk og lov!

  Basunen lyder i dag fra Herren: se brudgommen kommer, gå han i møte! Ingen
  barnedåp, konfirmasjon, sakramenter, eller religiøse seremonier kan frelse deg.
  Kun det gamle evangelium forkynt i åndens kraft og salvelse. Du skjønner; vår
  forkynnelse fører til noe personlig, det fører til som Paulus sier: mitt evangelium. Han
  identifiserer seg 100 prosent med det han har mottatt selv. Det kaller han i
  Titus 1,3 for den forkynnelse som ble han betrodd, i håp om evig liv. Kjære venner,
  Paulus var ingen læreløs karismatiker som forvirret de troende Kristi venner.
  Nei, han bygget menighetene på Efeserne 2,20: «... apostlenes og profetenes
  grunnvoll, mens hjørnestenen var Kristus Jesus.» Peter sier det slik: «Den som
  taler han tale som Gud ord.» I våre dager er det mange som taler, men de holder
  seg ikke til Ordet. Paulus formaner menigheten til å holde øye med dem i Rom
  16,17, han sier: «hold øye med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den
  lære dere har lært, gå av veien for dem, for disse tjener ikke vår Herre Jesus
  Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de de
  enfoldiges hjerter.» Dette er sterke ord. Søt tale og fagre ord. Paulus måtte
  mange ganger forsvare seg for det håp som bodde i ham og for den tjeneste han
  hadde, men aldri noen gang, ga han etter for mennesker eller religiøse ledere
  som prøvde å få ham til fornektelse av kallet. Seierherren fra Golgata valgte
  Paulus til hedningenes apostel for å føre Guds menigheten igjennom tiden. Uten
  ham hadde vi ikke hatt den menigheten som de på hans tid kalte for Veien. Denne
  menigheten fikk stempelet som de som ble motsagt over alt. Er du i denne
  menighet? Eller er du i de læreløses forsamling, der du får høre: det viktigste
  er at du er frelst. Husk Titus 1, de første vers sier Paulus: den lære som
  hører til Gudsfrykt. Det er Ordet som bevarer deg, judas brev 1,1 elsket i Gud
  Fader og bevart for Jesus Kristus. Jeg ble frelst i kirkelig sammenheng, men
  Jesus åpnet mine øyne for sannheten og jeg ble satt fri. Amen! Kristenheten i
  vårt land har vendt seg bort fra sannheten og gått i kompromiss med verden. Men
  Jesus sa: de er ikke av verden liksom jeg ikke er av verden.

  Salmer, lovsanger og åndelige viser er blitt tilsidesatt for verdslig
  underholdningsmusikk. Forkynnelsen er erstattet med gode taler uten salt. Når
  saltet mister sin kraft, tråkkes det ned av mennesker. Jesus kommer snart. Hold
  deg til de som elsker den forkynnelsen som ble Paulus betrodd og de som med
  frimodighet kan si: dette er mitt evangelium. Velkommen til Nardus møter! Der
  har jeg vært med siden oppstarten for 32 år siden. Herren velsigne deg i Jesu
  mektige navn!

  Broder hilsen

  Evangelist

  Jon Welo