logo

Apostlenes lære,

 • Mitt-evangeliumVi leser fra 1. Tess 2,3...

  «For vår forkynnelse kommer ikke av
  villfarelse, eller av urenhet eller med svik, men likesom vi av Gud er aktet
  verdig til at evangeliet ble oss betrodd, således taler vi, ikke som de som vil
  tekkes mennesker, men Gud som prøver våre hjerter.»

  Paulus mottok sitt budskap til menigheten med apostolisk autoritet. Han sier
  det slik i Gal 1,1: «Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske»
  videre i vers 12: «men ved Jesu Kristi åpenbaring.» Dette budskapet delte han
  med forskjellige menigheter under sin tjeneste og han forkynte det samme til
  dem alle. Dette kalles for Gud nådes evangelium. Det var evangeliet om den
  evige Guds herlighet som innebar alt som tjente til liv og Gudsfrykt. Det hadde
  sin bakgrunn i Jesu soningsdød for syndere på Golgata og hans seierrike
  oppstandelse fra de døde. Ved troen på Jesus blir de rettferdiggjort som tar i
  mot ham, de blir rene i hans blod som ble utgytt til syndenes forlatelse. Dette
  var Paulus sin personlige mottagelse av Jesus, da han åpenbarte seg for ham på
  veien til Damaskus. Derfor kunne han si: jeg har mottatt fra Herren, det som
  jeg også har overgitt til dere 1 Kor 11,23. Han kaller dette, i Rom 2,16, for mitt evangelium.

  Det delte han med mange
  på sin tid og kaller det nå vår forkynnelse.
  Dermed har han lagt klare premisser for troens fundament, som er basert på Guds
  klare og rene ord, som innbefatter Apostlenes lære, omvendelse fra synd, dåp i
  Jesu Kristi navn og oppstandelse i Navnet til den ene vise Gud, hvis navn er
  Jesus. Han som er Gud over alle ting Rom 9,5. Alle apostlene talt med en røst.
  De hadde samme grunnlag. Én Herre, én tro og én dåp, én Gud og alles far. De fikk
  det alle fra samme kilde. Forkynnelsen kom ikke av villfarelse. Den var
  grunnlagt på Guds visdom, og fikk innpass hos dem han hadde utvalgt seg fra før
  verdens grunnvoll ble lagt. Jeg takker Herren for denne frelsen og for denne
  forkynnelsen og for de som har stått i striden midt i en frafallstid. Uten
  hensyn til egen ære. De søkte ikke sin egen ære, men hans ære som sendte dem.
  Takk og lov!

  Basunen lyder i dag fra Herren: se brudgommen kommer, gå han i møte! Ingen
  barnedåp, konfirmasjon, sakramenter, eller religiøse seremonier kan frelse deg.
  Kun det gamle evangelium forkynt i åndens kraft og salvelse. Du skjønner; vår
  forkynnelse fører til noe personlig, det fører til som Paulus sier: mitt evangelium. Han
  identifiserer seg 100 prosent med det han har mottatt selv. Det kaller han i
  Titus 1,3 for den forkynnelse som ble han betrodd, i håp om evig liv. Kjære venner,
  Paulus var ingen læreløs karismatiker som forvirret de troende Kristi venner.
  Nei, han bygget menighetene på Efeserne 2,20: «... apostlenes og profetenes
  grunnvoll, mens hjørnestenen var Kristus Jesus.» Peter sier det slik: «Den som
  taler han tale som Gud ord.» I våre dager er det mange som taler, men de holder
  seg ikke til Ordet. Paulus formaner menigheten til å holde øye med dem i Rom
  16,17, han sier: «hold øye med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den
  lære dere har lært, gå av veien for dem, for disse tjener ikke vår Herre Jesus
  Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de de
  enfoldiges hjerter.» Dette er sterke ord. Søt tale og fagre ord. Paulus måtte
  mange ganger forsvare seg for det håp som bodde i ham og for den tjeneste han
  hadde, men aldri noen gang, ga han etter for mennesker eller religiøse ledere
  som prøvde å få ham til fornektelse av kallet. Seierherren fra Golgata valgte
  Paulus til hedningenes apostel for å føre Guds menigheten igjennom tiden. Uten
  ham hadde vi ikke hatt den menigheten som de på hans tid kalte for Veien. Denne
  menigheten fikk stempelet som de som ble motsagt over alt. Er du i denne
  menighet? Eller er du i de læreløses forsamling, der du får høre: det viktigste
  er at du er frelst. Husk Titus 1, de første vers sier Paulus: den lære som
  hører til Gudsfrykt. Det er Ordet som bevarer deg, judas brev 1,1 elsket i Gud
  Fader og bevart for Jesus Kristus. Jeg ble frelst i kirkelig sammenheng, men
  Jesus åpnet mine øyne for sannheten og jeg ble satt fri. Amen! Kristenheten i
  vårt land har vendt seg bort fra sannheten og gått i kompromiss med verden. Men
  Jesus sa: de er ikke av verden liksom jeg ikke er av verden.

  Salmer, lovsanger og åndelige viser er blitt tilsidesatt for verdslig
  underholdningsmusikk. Forkynnelsen er erstattet med gode taler uten salt. Når
  saltet mister sin kraft, tråkkes det ned av mennesker. Jesus kommer snart. Hold
  deg til de som elsker den forkynnelsen som ble Paulus betrodd og de som med
  frimodighet kan si: dette er mitt evangelium. Velkommen til Nardus møter! Der
  har jeg vært med siden oppstarten for 32 år siden. Herren velsigne deg i Jesu
  mektige navn!

  Broder hilsen

  Evangelist

  Jon Welo