logo
En kortfattet oversikt over hovedpunktene i den lære som danner grunnlaget for Nardus- menighetene.
Den er utelukkende bygd på Guds Ord i Bibelen og ikke knyttet til noen av kirkefedrenes trosbekjennelser. "Ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti" Slm.119.105

Skrevet av: Torkild Terkelsen 

Hva lærer Bibelen om Gud?

Gud er vred på dem som ikke taler rett om ham: "Min vrede er opptent mot deg og dine to venner; for dere har ikke talt rett om meg, som min tjener Job." Job.42.7 Millioner av mennesker har gjennom historien pådradd seg denne Guds vrede, ikke minst gjennom treenighetslæren.

Denne læren, som fant sin form gjennom kirkekonsilet i Nikea i år 325 og siden bearbeidet gjennom tre andre konsiler, er et produkt av Babylonsk villfarelse, hellenistisk filosofi og kirkens frafall fra sannheten. Bibelens samlede vitnesbyrd, gjennom 66 bøker er krystallklart: Gud er én. Dette er da også klart formulert i det første bud: "Du skal ikke ha andre guder foruten meg." 2.Mos.20.3. Det nye Testamentet bringer ikke noen ny lære om dette og ikke noe nytt gudsbegrep. Da Jesus ble spurt om hvilke bud som er det første og største av alle svarte han: "Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én." Til Esaias sier Herren: "Før meg er ingen gud blitt til og etter meg skal ingen komme. Jeg, jeg er Herren og foruten meg er der ingen frelser"" Es.43.10-11. Det var denne Herre og Gud som ble åpenbart i kjød og kom som frelser i mennesket i Jesus Kristus. "Gud i Kristus forlikte verden med seg selv". 2.Kor.5.19.
"Stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud ble åpenbart i kjød…" 1.Tim.3.16. Den Gud som åpenbarte seg for Moses i den brennende tornebusken i 2.Mos.3.14 og kalte seg selv: "Jeg er", åpenbarte seg i kjød i Jesus Kristus. Derfor sa Jesus disse alvorlige og refsende ord til de skriftlærde: " For dersom dere ikke tror at jeg er den JEG ER, skal dere dø i deres synder". Joh.8.24.
Jesus Kristus er heller ikke noen underordnet guddomsperson eller engel, slik Jehovas vitner lærer. Men slik lærer Bibelen: "Kristus…han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen." Rom.9.5. Og dette stemmer nøyaktig med Esaias profeti om Jesus: "For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste." Es.9.6.
Jesus er den veldige Gud, den evige far og den evige konge. Alene sitter han på tronen med all makt i himmel og på jord. Hans roller skifter ettersom frelseshistorien skrider frem, men allikevel er han den uforanderlige Gud: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid." Hebr.13.8.
For den interesserte leser vil jeg anbefale mine to bøker: "Herren er én, hans navn er ett" og "Troen på én Gud og det evige liv". Med flere hundre henvisninger til Bibelen avsløres den bunnfalske treenighetslæren og Jehovas vitners Platonisme og arianisme og den bibelske læren om Ordet som ble kjød og tok bolig iblant oss, kommer tydelig frem.

 

Dåpen i Jesu Kristi navn.

Hvor viktig dåpen er fremgår av Jesu egne ord: "Den som tror og blir døpt skal bli frelst." Mark.16.16. Og Peters ord: "Det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen…" 1.Pet.3.20. Vi tror at dåpen skal skje ved full nedykkelse ,"baptizo", etter at en er kommet til tro på Jesus Kristus. Gjennom dåpen blir vi "begravet med ham " Rom.6.4. Dåpen må skje i lydighet mot Ordets befaling og derfor utføres "i Jesu Kristi navn". Dette var, uten unntak, den apostoliske praksis. Men med innføringen av treenighetslæren kom også treenighetsdåpen. Den utføres ikke i Jesu Kristi navn, men i tre titler. De overser at titler ikke er det samme som navn. Men Jesu befaling var klar nok til at alle hans etterfølgere forsto det: "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn …" Mt.28.19.
Der er bare én som innehar alle de tre titlene og det er Jesus - "for i ham bor hele guddommens fylde legemlig" Kol.2.9. Derfor sier Peter ved grunnleggingen av menigheten på pinsedag: "Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn…." Ap.gj.2.38. Filip døpte alle de nyomvendte i Samaria i Jesu navn Ap.gj.8.12,16. Da de første hedninger ble døpt skjedde det på samme måte: "Han (Peter) bød at de skulle døpes i Jesu Kristi navn." Ap.gj.10.48. Og i Efesus fikk de første høre evangeliet gjennom Paulus forkynnelse og "Da de hørte dette, lot de seg døpe til den Herre Jesu navn." Ap.gj.19.5. Så viktig er dette med navnet Jesus Kristus i dåpen og så overveldende er Skriftens vitnesbyrd, at de som er døpt på annen måte må bli døpt om igjen i det eneste navn som er gitt til frelse. For mer detaljert utleggelse om dåpen vil jeg anbefale mitt hefte: "Dåpen i den Herren Jesu Kristi navn."

 

Den Hellige Ånd.

Vi tror at alle som er født påny har fått den Hellige Ånd. Da den Hellige Ånd kom på pinsedag var det en oppfyllelse av bl.a. Jesu løfte: "Jeg vil ikke etterlate dere farløse; jeg kommer til dere….på den dag skal dere kjenne at jeg er i min fader, og dere i meg, og jeg i dere." Joh.14.18,20. Paulus skriver det slik: "Den siste Adam (Jesus) er blitt til en Ånd som gir liv." 1.Kor.15.45. Den Hellige Ånd er den iboende Kristus og gjør oss til et tempel for den Hellige Ånd (1.Kor.6.19), et tempel for Guds Ånd (1.Kor.3.16), og for Kristi Ånd: "Men har noen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til." Rom.8.9. Har vi så tre ånder boende i dette vårt legemlige tempel? Nei! Hør hva Skriften sier: "Vi har alle fått én Ånd å drikke." 1.Kor.12.13.
Denne Ånd vil produsere Åndens frukt i livet og forvandle oss til likhet med Jesus. (2.Kor.3.18) Vi tror på en personlig opplevelse av den dåp i den Hellige Ånd som fant sted på den første pinsedag, med tungetale, overnaturlige nådegaver og åpenbarelse i Ordet.

 

Helliggjørelse

Den Hellige Ånd leder oss til å leve hellig både i det indre og det ytre mennesket. Bibelen sier: "at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer….og skikk dere ikke like med denne verden…" Rom.12.1-2.
Vi tror at Gud skapte mennesket til mann og kvinne og at en mann skal være maskulin og en kvinne feminin og Bibelen gir retningslinjer for hvordan dette skal utleves i praksis i all tekkelighet, sømmelighet og ærbarhet.
Vi tror heller ikke på noen sammenblanding mellom verden og Guds menighet. "Vennskap med verden er fiendskap mot Gud" Jak.4.4.
Guds menighet skal heller ikke støttes økonomisk av staten. Vi er derfor intet registrert trossamfunn og mottar ingen subsidier. Alle slike ordninger er klart i strid med Guds ord og den økonomiske orden for Guds menighet. "Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva samlag har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke….eller hva lodd og del har en troende med en vantro….Derfor, gå ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren…" 2.Kor.6.14-17.
Vi tror av samme grunn ikke på noen sammenblanding med andre kirkesamfunn som ikke fører en bibelsk lære. Derfor deltar vi ikke i de religiøse fellesmøter. Vi tror dog at Herren har sitt folk i mange kirker og vil samle disse under en rett forkynnelse i menigheter bygd på Ordets klippegrunn.
Disse menighetene er ikke organiserte i kirkesamfunn, men fri og selvstendige under ledelse av lokale eldstebrødre og de oppbygges av den firfoldige tjenesten; apostler, profeter, evangelister og hyrder som er lærere. Den solopregede pastorstillingen er fremmed for Bibelen.

 

Utvelgelse og evig sikkerhet.

Som en rød tråd går læren om evig utvelgelse og forutbestemmelse gjennom Skriften. Men få er villige til å erkjenne denne sannheten. Alle må dog godta at Gud utvalgte Abraham og Israel i det gamle Testamentet. Han åpenbarte sitt ord bare for dem og sendte sine profeter. Det var den eneste nasjon han opprettet sin frelsespakt med. Men utvelgelsen går videre og vi finner i Efes.1.4-12: " Han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, idet han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ved Kristus…han i hvem vi også har fått arvelodd, etter at vi forut var bestemt til det efter hans forsett som virker alt etter sin viljes råd." I Rom.8.29-30 beskrives den gyllne tråd i denne Guds vilje slik: "For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre; og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt, og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort." Fra evighet utvalgte Gud et folk for sitt navn.
Det var disse han kom for å frelse og ingen andre. Disse mottar et effektivt kall med skapende kraft og de blir alle frelst. Og de som blir frelst gir han evig liv og de skal aldri i evighet fortapes. (Joh.10.28) De får en fullkommen og evig frelse. (Hebr.5.9 og 7.25)

 

Vil du vite mer?

Det er en stor glede for meg å kunne tilby deg et utvalg av ca.1000 timers møteopptak som underbygger det jeg kort har beskrevet i denne traktaten og mange andre viktige emner. Fremfor alt vil jeg be deg gjøre slik som de vi finner i Ap.gj.17.11: "De tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om var således som det ble sagt dem." La Skriften avgjøre hva som er rett og galt.

Forkynnelse fra stevnene våre kan du finne under Møteopptak

 

Månedens tale

Få forkynnelse som vil tilføre deg noe nytt og velsignet fra Guds Ord. Se min Web-side: sistebasun.no

 

Forbønn for syke.

Jeg sender ut salveduker (Ap.gj.19.12) til de syke som ber om det og mange blir helbredet.

 

Nardus-menighetene.

Spredt omkring i vårt land finnes der mange Nardus-menigheter og venneflokker som regelmessig samles til møter. Flere forkynnere reiser og virker med et Gudgitt kall. Sammen driver vi "Oggetun" leirsted hvor det flere ganger i året arrangeres leirer, stevner og weekendsamlinger. Om du ønsker å vite mer om menighetene og stevnene så ta gjerne kontakt
Med ønske om Guds velsignelse over deg og på vegne av brødre og søstre i Nardus hilser jeg deg i Jesu Krist navn.