logo
40-Elijah-akab”Han spurte dem: Hvorledes så den mann ut som kom dere i møte og talte således til dere? De svarte: Det var en mann i en lodden kjortel, med et lærbelte bundet om lendene. Da sa han: Det var tisbitten Elias”

(2.Kong.1.7-8.).

Dette er tatt ut av en større sammenheng, hvor kongen i Israel, Ahazja, er syk, og hans tjenere går avsted for å spørre Ba´al Zebub- guden i Ekron, om kongen kommer opp igjen av sin sykeseng. Da er det, at de møter mannen i den lodne kappen. Det er Elias. Denne kappen er mange ganger tatt frem i forskjellige situasjoner – mest da det dreier seg om den positive kraft, og den virksomme siden av tjenesten hos ild profeten. Men det er en side ved denne historien som man sjeldent hører om, og det er nettopp denne vi skal se litt nærmere på.

Tiden, da Elias virket i Israel, var en svær tid. Gudløsheten vant stadig mer terreng, og oppgaven han fikk, var aldeles ingen dans på roser. Kongen som regjerte da fortellingen om Elias begynner, var ingen ringere enn Akab. Han var selveste vederstyggligheten. I 22 år var han konge. Det står i 1.Kong 16.30-33:

Akab, Omris sønn gjorde det som var ondt i Herrens øyne, enda mer en noen av som hadde vært før ham. Og som om det var for lite at han vandret i Jerobohams, Nebats sønns synder, tok han Jesabel, datter av sidionernes konge Etba´ak, til hustru, og gav seg til å dyrke Ba´al og tilbe ham. Han reiste et alter for Ba´al i det Ba´al-tempelet han hadde bygd i Samaria. Akab laget også et Astarte-bilde. Han gjorde enda mer for å vekke Herrens, Israels Guds harme. Han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham. I hans dager bygde Hiel fra Betel opp igjen Jeriko. Da han la grunnvollen til byen, kostet det ham hans førstefødte sønn Abiram. Og da han satte opp igjen portene, kostet det ham hans yngste sønn Segub – slik som Herren hadde talt ved Josva, Nuns sønn”.

Toppledelsen i Israel var veket fra Herren og deres sinn og tanke var onde den hele dag og styrt av Satan. Da så Herrens profet treder frem i Åndens karakter og taler Akab imot, da bliver Elias og kappen/klæerne hatet. Alle identifiserte Elias med kappen.

Enda en gang kommer Herrens ord til Elias, og han går til Akab og sier, at det kommer ikke en vanndråpe i 42.mnd. Ingen meteolog kunne fremvirke noe regn. Ingen bønn ble hørt. Ingen åndemanere og spådomsmenn kunne få frem en dråpe. Ingen karismatiker, med Rodney Howard Brown i spissen, kunne få noe regn å falle ned på gulvet. Ingen Kenneth Hagin kunne med sine lepper og sin tunge ”pushe” noe som gav antydning til vann.  Tenk på de alvorlige konsekvensene for småfe og storfe, de døde som fluer. Folk døde. Kveget  ble redusert. Arbeidsløsheten vokste, velferden ble mindre. Ikke noe mindre enn en katastrofe. Denne mannen og hans kappe, har vært hatet til de grader.
Så kommer vi til oppgjørs møtet på Karmel. Elias får åndelig og fysisk styrke fra Herren til å halshugge 850 falske profeter. Hvert et hode, som kom rullende ned gjenom fjellsiden har gjort sitt til at, hat og mere hat, vokste i de, som tok parti for de falske. Hvis du ikke har kraft og mot, så ikke tenk på å hugge noen hoder. Han ble hatet, og Jesabel, dette ugudelige kvinnemennesket, stod ham etter livet. Frykten kommer over profeten, så han ønsker seg døden. Før dette, så hadde Jesabel tatt livet av mange  av Herrens profeter.


Vi leser vi i Rom.11,3-4:

”Herre, dine profeter drepte de, og dine altre rev de ned. Jeg ble alene tilbake, og meg står de etter livet. Men hva er Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg, sju tusen mann som ikke har bøyd kne for Ba´al”.

Elias kjente seg alene, og det var han i en høy grad også. Ingen, og jeg mener ingen av de andre 7000, hadde ville båret og hatt dristighet til å bære denne kappen. Disse klærne var ikke godt likt. Alle, med toppledelsen i spissen, ville ta Elias´liv og aller helst brenne hans klær. Men Gud hadde velbehag i Elias og hans kappe. Denne profeten taler enda en gang direkte til Akab og Jesabel og profeterer om deres død. Raseriet imot Elias bare økte, da de hørte disse ordene. De hadde selvsagt uttenkt seg selv en verdig begravelse, som alle skulle minnes for ettertid, men at Jesabel skulle ende som hundeavføring, hadde ingen drømt om. Mon hun ikke har hatt tenners gnidsel imot profeten!

Jeg kan ikke komme ihu noen annen kledning, som så til de grader har blitt hatet og utskelt som denne hos Elias. Men så kommer spørsmålet: hvem vil gå inn og påta seg denne velsignelsen, kraften, åpenbarelsen og herligheten, men samtidig dette enorme og aggressive hatet? Hvem? Det er bare et alternativ: bare de, som forut er bestemt og er utvalgt til det. Ingen ved sine fulle fem finner på noe slikt, og ingen tar denne sjansen. De får nervesammenbrud, før første dag er ferdig og solen er gått ned. Det er mange som har prøvd, men de kom hjem igjen som Skevas´sønner.

Da vi leser om ham, som skulle ta over og bære staffetpinnen videre, så leser vi(1. kong 19,16 og 19): ”...og Elisa, Safats sønn, fra Abel-Mehola, skal du salve til profet i ditt sted…” vers19: ”...og Elias gikk bort til ham og kastet sin kappe over ham”.

Elisa hadde aldri tatt på seg denne kappen og godtatt at den kom ”flygende” inn over seg, om ikke Elisa var i Guds plan. I samme stund, som denne kappen kom over ham, skjedde det, som vi leser i Filip 2.13: «For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag». Dette virket Gud i Elisa. Han hadde ikke funnet på og tatt den på seg. Det var den visse død og forfølgelse. Og vi kan heller ikke, og vi gjør det heller ikke. Det må bli gitt deg som en gave, som kommer ovenfra. Hvem orker, Elisa inkludert, å oppfylle slike skriftsteder som:” har de kalt husbonden Be'elsebul, hvor meget mere da hans husfolk!”- uten å være ikledt kraft, og, hvem klarer motgangen av slike vers som ”og dere skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.” og ”og dere skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene” uten å ha en kappe rundt seg?

Erlig talt, hvem vil ha Sannhetens Ånd til å komme flygende over seg, uten at det først er virket frem av Herren? Det er ingen ånd, som er så til de grader forfulgt, som Sannhetens Ånd. De som er ikledt denne ånd, har for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld blevet hatet og forfulgt, og aldri vært godtatt i ”Israel”. De har møtt prester, proster og kardinaler, munker, nonner, domproster og biskopper og falske kopier av eldste og forkynnere, profeter og kjent det enorme hatet og forfrysninger i åndsverdenen. Sjelen og legemet har tatt imot mange hårde slag. Dette fordi, at de var et tempel for den levende Gud og at Guds ånd bodde i dem

Likeså og i samme styrke er det ingen kledning, som har vært utsatt for så mange djevelske angrep som klædningen  ”JESU KRISTI NAVN! Denne eneste Bibelske dåpen, som hele skriften dokumenterer å være den, som Guds navn bor i. ”For dere,(ikke flere og ikke færre) så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Gal 3,27. Er du ikledt denne kledning? Om du er, så har du kjent salvelsen og friskheten av dette spirende navnet, men også kjent hatet fra de andre religiøse i ditt nærområde, da du så, at dette var den eneste Bibelske kledning.

Vi leser i 2.Kong.2.14: ”Og han tok Elias´kappe, som var falt av ham, og slo på vannet og sa: Hvor er Herrens Elias´ Gud? Slik slo også Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over”.

Dette er den eneste kappen som får Jordan til å dele seg, slik at du kan komme deg tørt over på den andre siden. Er du i en kappe, som bærer navnet Jesus Kristus? Om ikke, så skift kledningen så fort du kan!

Men denne kappe fører deg også til 42 gutter, som roper spott og hånord etter deg, mens du følger med Jesus, men det følger en kraft med deg.

Min venn, hvem vil være etterfølger av Elias(bilde på Jesus), og gå inn i den kappen med din ånd, sjel og ditt legeme. Det å gå denne troens-veien slik som alle heltene i Bibelen gjorde. De led for dette og kjente sverdet gå gjennom sin sjel, men i Himmelen venter lønnen, og da skal de lyse som stjerner i det evige. Vi skal snart ta riket i eie. Hold ut Sions datter og bær denne kledning med glede! Daniel sier:
Men de forstandige skal skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evindelig og alltid.